Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ocenění Sestra roku 2010 bylo uděleno ve třech kategoriích:
• Sestra v nemocniční a ambulantní péči
• Sestra v sociální péči
• Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou soutěže Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Jiřina Špelinová, vrchní sestra kardiologického oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s. Jako vrchní sestra má pracovních povinností nepřeberně a zaslouženou dovolenou by měla využít k odpočinku a načerpání dalších sil, ale ona opakovaně jezdí na humanitární mise do Keni, kde má ADRA v odlehlé části na západě země zdravotnické zařízení Itibo, poskytující zdravotní péči téměř 60 tisícům nejchudších obyvatel.

Vítězkou Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Ludmila Kadlecová, všeobecná sestra z Domova pro seniory, p. o. Luhačovice. Ludmila Kadlecová je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Standardů kvality sociálních služeb, aktivně spolupracovala na tvorbě ošetřovatelských standardů a jejich zavádění do praxe a vede pracovní tým pro oblast ergoterapie – a právě její nadstandardní přístup v oblasti ergoterapie vedl navrhovatelku k nominaci.

Vítězkou Sestra roku 2010 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Jitka Pancířová, globální manažerka kvality pro dialyzační střediska, B. Braun Avitum – dialyzační střediska, Praha. Kromě svých tuzemských aktivit působí Jitka Pancířová na zahraničních postech, věnuje se mezinárodním výzkumným a vzdělávacím projektům, do kterých zapojuje i sestry z ČR.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Anně Chrzové, která pracuje jako odborný garant vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky VFN v Praze a je předsedkyní Sekce managementu ČAS. Ocenění, které uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra, předala předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Mgr. Dagmar Havlová spolu se Sales Managerem společnosti HARTMANN – RICO a. s. ing. Martinou Čuhajovou a šéfredaktorkou časopisu Sestra Mgr. Martinou Pelikánovou. „Paní Anně Chrzové jsme se rozhodli udělit Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství především pro její mnohaleté úsilí o rozvoj oboru ošetřovatelství, nejen v rámci jejího domovského pracoviště, ale i z úrovně nejvyššího orgánu profesní organizace sester ČAS,“ objasňuje volbu redakce Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra.

Cenu v kategorii Sestra mého srdce získala Marie Čechová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Znojmo. Vrchní sestra Marie Čechová získala ocenění v hlasování široké odborné i laické veřejnosti s nejvyšším počtem 623 hlasů z 3173 hlasujících.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2010 se uskutečnilo 22. února 2011 v rámci slavnostního večera v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedkyně poroty přijala PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

V porotě dále zasedli
• zástupce generálního partnera společnosti HARTMANN – RICO marketingová manažerka ing. Věra Husáková
• zástupce hlavního partnera společnosti 3M Česko manažer zdravotnických divizí Martin Holub
• hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Mgr. Markéta Svobodová
• vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová
• náměstek ředitele pro úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu NCO NZO PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková
• náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči – Pardubická krajská nemocnice, a. s., a předsedkyně Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Bc. Iva Kubátová, MSc.
• předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
• prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek
• přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce v Praze doc. MUDr. Jan Měšťák
• psycholog prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
• předseda České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
• senátor Parlamentu ČR, člen výboru a předseda Sekce onkochirurgie České onkologické společnosti prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Večera se dále zúčastnili vzácní hosté, jako například
• ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
• prezidentka ČAS a ředitelka VFN v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
• primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
• bývalý prezident ČR Václav Havel
• ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
• náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku MPSV ing. David Kafka
• předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
• děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
• viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ing. Jiří Procházka
• a řada dalších

Večerem provázeli moderátoři Iva Kubelková a Jan Čenský. V rámci kulturního programu vystoupila zpěvačka Helena Vondráčková a herecké vokálně-instrumentální kvarteto Hamleti. Všem vítězkám byly předány ceny vyrobené ve sklářské huti a hodnotné dary. Vydavatelství Mladá fronta přichystalo pro vítězky i speciální dárek – projížďku noční Prahou v limuzíně, kde nechyběl sekt k přípitku všech pěti vítězek.


855/532/1-sponzori2.jpg

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X