Pravidla soutěže časopisů

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“). Adresa pro doručování soutěžních zásilek je Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžního kupónu nebo soutěžní SMS dle těchto pravidel. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního kupónu, nacházejícího se na stránkách časopisu (dále jen „kupón“) nebo odpovědí formou SMS se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví prostřednictvím řádně vyplněného kupónu nebo prostřednictvím SMS (návod na odpověď prostřednictvím SMS bude uveřejněn spolu s otázkami příslušné soutěže) na soutěžní otázku. Řádně a úplně vyplněný a vlastnoručně podepsaný odpovědní kupón zašle účastník na adresu sídla organizátora soutěže; odpovědní SMS budou zasílány na číslo uveřejněné spolu se soutěžními otázkami.

Soutěž začíná dnem, od kdy je časopis v prodeji a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže kupóny a SMS došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny v jednom z čísel časopisu vydaného po vyhodnocení soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři poskytování osobních údajů potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, anketách, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete.

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je společnost Mladá fronta a.s. oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce výrobků a služeb, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

Mladá fronta a.s. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Právo na informace

Je naší zákonnou povinností vás jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 - 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je dobrovolné. Máte právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován vás výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na naši adresu: Mladá fronta, a.s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, k rukám p. Markétě Priknerové elektronicky na emailovou adresu priknerova@mf.cz

Cookies

Mladá fronta a.s. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách užívání cookies naší společností naleznete v Prohlášení k souborům cookies, které je dostupné zde: http://www.mf.cz/zprava/17-prohlaseni-k-souborum-cookies-na-serverech-spolecnosti-mlada-fronta-a-s/.

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a společnost Mladá fronta a.s. nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

Oznamovací povinnost

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů. Tato oznamovací povinnost se týká jakéhokoliv jednotlivého zpracování osobních údajů.

Oznámení musí obsahovat tyto informace:

 1. identifikační údaje správce, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci,
 2. účel nebo účely zpracování,
 3. kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
 4. zdroje osobních údajů,
 5. popis způsobu zpracování osobních údajů,
 6. místo nebo místa zpracování osobních údajů,
 7. příjemce nebo kategorie příjemců,
 8. předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
 9. popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Obsahuje-li oznámení všechny náležitosti a není-li zahájeno řízení (bývá zahájeno v případě, že vznikne z oznámení důvodná obava ze strany Úřadu, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona), lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. Úřad v takovém případě zapíše informace uvedené v oznámení do registru. O provedení registrace vydá Úřad na žádost správce osvědčení, které obsahuje datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, která osvědčení vydala, otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel zpracování.

Oznámení se činí na předtištěných formulářích, které jsou v Praze k dispozici na všech finančních úřadech.

Sankce za porušení zákona o ochraně osobních údajů

Právnická osoba se jako správce dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů

 1. nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování, nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
 2. zpracovává nepřesné osobní údaje,
 3. shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu,
 4. uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování,
 5. zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně,
 6. neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem,
 7. odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace,
 8. nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů,
 9. nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona.

Za správní delikt se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.

Oznamovací povinnosti nepodléhá nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. Za nahodilé se považuje takové shromažďování, kdy současně platí:

 • údaje nejsou tříděny či jinak systematizovány,
 • popud ke shromažďování nevzniká u správce, ale požadavek, resp. nutnost shromažďování, se objeví neplánovaně, nepředvídatelně, nikoliv na základě volního rozhodnutí správce, ale na základě požadavku subjektu údajů nebo třetí osoby nebo vzhledem k jiné události, tj. na základě náhody, neočekávané události apod.,
 • shromažďované údaje nemají vždy stejnou strukturu,
 • shromažďované údaje mohou být nepřesné nebo neúplné.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X